1 comentari

 • Foto del perfil de Maria Balsach
  Maria Balsach

  COMENTARI REALITZAT PER JORDI PÀMIES

  En Jordi Pàmies Rovira és doctor en Antropologia Social i Cultural,
  professor del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social i membre del grup
  de recerca EMIGRA-CER Migracions de la UAB. Ha estat mestre d’educació primària
  i director d’una escola concertada i professor d’educació secundària i cap
  d’estudis a l’escola pública.

  El professorat com subjecte cultural i transformador: “aprendre dels altres
  i poder-ho aplicar a l’aula”

  Sovint a les escoles esdevé un
  repte trobar espais de comunicació i d’intercanvi entre els docents. Les
  dinàmiques quotidianes, s’argumenta, esdevenen potents impulsores de
  l’individualisme mentre que una racionalitat tecnòcrata e instrumental sembla
  esgarrapar les possibilitats per aplicar un model de treball real compartit i
  col·laboratiu.

  Articulem comissions, grups de
  treball específic, repartim responsabilitats, anomenem càrrecs, però els espais
  i temps nous que impulsem sovint no aconsegueixen ser de diàleg, i acaben
  resultant escenaris que conviden més aviat a la balcanització del professorat.
  Mentrestant, els espais participatius dels que ens havíem dotat d’antuvi, com
  els claustres, dilueixen la seva funció pedagògica i esdevenen estructures
  instrumentals, llocs de gestió i de traspàs d’informació.

  En aquesta situació emergeix una
  pregunta obligada: considerem important l’existència d’espais d’intercanvi real
  entre els docents que permetin compartir els aprenentatges?

  “Un claustre que aprèn a
  reflexionar” és una proposta que supera i molt aquesta perspectiva. I si se’m
  permet considero que ho fa des de quatre dimensions:

  1.      
  Entenent
  que el claustre resulta un espai de debat
  , on la
  pedagogia ha de tornar a ocupar un lloc central i on cal impulsar dinàmiques i
  estratègies diversificades, creatives, allunyades de rigideses contextuals i
  adequades als resultats que es pretenen assolir, també durant els processos.

  2.      
  Apostant
  per crear espais per (re) pensar la pràctica quotidiana
  .
  Oferint espais de comunicació, interacció i de reflexió entre teoria i pràctica.
  I on es prenen en consideració les aportacions de la recerca en educació i
  s’aprofita la pràctica d’aula per (re) crear nous coneixements.

  3.      
  Considerant
  el professorat com subjecte cultural.
  Reconeixent els diversos
  bagatges i mirades que té sobre els fets educatius i comprenent que en tant que
  subjecte cultural el professorat atorga diferents significats els processos i
  dinàmiques escolars i socials. Només compartint aquestes diferents visions
  estarem en condicions de construir un projecte comú.

  4.      
  Impulsant
  una comunitat de pràctica
  que comparteix aprenentatges, a partir
  de la participació activa dels docents, i on s’aposta per una cultura
  col·laborativa que permet crear pertinença i responsabilitza a tot el
  professorat del projecte de centre.

  Precisament aquestes dimensions
  resulten ser centrals en els processos que la literatura d’investigació
  pedagògica considera de major rellevància per la millora dels resultats a les
  escoles. “Un claustre que aprèn a reflexionar” ho fa posant l’èmfasi en el que
  és acadèmic i apostant per un enfocament centrat en l’alumnat, impulsant el
  desenvolupament d’una cultura i un clima de centre positiu i entenent que cal
  el consens i el treball de tot l’equip docent per esdevenir una comunitat real
  de pràctica on “cadascú pugui dir la seva i ser escoltat”. Només així podrem
  pensar-nos com a docents transformatius.