Matemàtiques manipulatives – Escola Els Aigüerols (Sta. Perpètua de la Moguda)

1 comentari

 • Foto del perfil de Maria Balsach
  Maria Balsach

  COMENTARI REALITZAT PER XAVIER

  ÀVILA

  Matemàtiques
  manipulatives (Esc.
  Els aigüerols de Santa Perpètua)

   

  http://innovarperaprendre-ice.uab.cat/videomatematiques-manipulatives-escola-els-aiguerols-sta-perpetua-de-la-moguda/

   

  Xavier Àvila i
  Morera.
  Sóc
  mestre, psicopedagog i doctor en educació. Vaig fer de mestre a l’escola
  Projecte, de Barcelona, durant deu anys i des d’aleshores faig de professor de
  didàctica de les matemàtiques i d’usos educatius de les TAC (tecnologies per a
  l’aprenentatge i el coneixement) als graus d’educació de Blanquerna-URL. Sóc
  membre dels grups de recerca “La cultura matemàtica de les persones”, de
  l’ICE-UAB i Blanquerna, i Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les
  TIC, de Blanquerna-URL. Gairebé sempre he compaginat la feina docent i de
  recerca amb l’assessorament a les escoles en el seus processos d’innovació
  educativa tant en relació amb els usos didàctics de les TIC i les TAC com,
  actualment, en relació amb la implementació de l’aprenentatge per projectes
  competencials.

   

  En aquest vídeo, que els
  autors han titulat “matemàtiques manipulatives”, es fa evident la intenció
  docent d’apropar els nens a les matemàtiques des de la comprensió. Es fa
  presentant quatre activitats que permeten il·lustrar com l’ús de materials
  manipulatius facilita que els nens i nenes vagin trobant el sentit a conceptes
  abstractes com són la numeració, la mesura o els algorismes de càlcul.

   

  Vegem com cadascun dels
  exemples ofereix arguments d’anàlisi prou interessants:

  El primer exemple se centra
  en l’aprenentatge de la seqüència numèrica proposant d’ordenar uns “pals de
  polo”, prèviament etiquetats cadascun amb un nombre, tot clavant-los sobre una
  línia de plastilina. És interessant adonar-se com amb aquest material s’introdueix,
  de forma implícita, el concepte de recta numèrica que més endavant permetrà als
  nens entendre aspectes més complexos com el fet que entre un nombre i el
  següent hi haurà altres nombres. En el vídeo no es veuen les activitats prèvies
  però cal suposar que aquesta activitat té sentit un cop els nens han consolidat
  el valor quantitatiu dels nombres, que està en l’arrel de l’ordenació de la
  seqüencia numèrica. També ens sembla oportú fer notar que hi ha determinats
  materials didàctics (reglets Cuisenaire, reglets de M. Antònia Canals, etc.) en
  els que s’utilitzen els colors i les mides com a referències de la quantitat i
  en el cas que s’hagués treballat amb aquesta materials es podrien utilitzar
  aquests colors d’acord amb l’ús dels símbols numèrics en els pals de polo.

   

  En el segon exemple es
  treballa la numeració des del punt de vista de la quantitat. La mestra diu un
  nombre i els nens han de posar aquella quantitat de “xapes” dins del seu vaset
  de cartró. Després, quan la mestra els ho indica, aboquen el contingut del vas
  i comproven si la quantitat de “xapes” que han introduït es correspon amb el
  nombre que havia indicat la mestra. Per bé que en el vídeo només es veu com ho
  fan amb el nombre ú, podem imaginar-nos com amb el cinc, per exemple, cada nen comptarà
  fins diverses vegades fins a cinc. Comptarà cinc xapes per posar les dins el
  vas; les tornarà a comptar quan les aboqui seguint les instruccions de la
  mestra i, segurament, també comptarà les dels nens del costat per comprovar si
  tenen les mateixes que ell. Anant una mica més enllà del que veiem en el vídeo
  trobem que aquest material serà molt útil per treballar el concepte de suma.
  Quan es posin les diverses quantitats de xapes a sumar dins el vas i es
  comprovi la quantitat que resulta en abocar-les sobre la taula.

  El fet d’haver triat
  d’enregistrar l’ús del material amb el nombre ú ens ha fet reflexionar sobre el
  paper que de vegades adoptem els mestres quan ens lliguem més per un cert
  currículum establert que pel sentit comú i ens trobem explicant el nombre ú
  quan aquests nens i nenes en el seu dia a dia viuen experiències amb els
  nombres molt més complexes i amb molt més de sentit.

   

  La tercera activitat ens
  mostra un grup de nens pesant algunes pedres i també mesurant-ne alguna
  longitud. Pel que fa a la mesura del pes s’il·lustra amb dos tipus de balances
  i això ens permet apuntar dos aspectes interessants del procés de mesurar. Amb
  la balança de dos platets es mostra la mesura com a comparació de la quantitat
  de magnitud de dos objectes diferents (una pedra pesa més que l’altre, o dues
  pedres d’aquestes pesen tant com aquella…) mentre que amb la balança digital es
  presenta el concepte de mesura com a assignació d’un nombre a la quantitat de
  magnitud d’un objecte. Més endavant serà interessant ajudar-los a veure com
  podem utilitzar la balança de platets per assignar també una quantitat
  utilitzant les peses amb la graduació corresponent.

  En relació amb la
  realització del vídeo, ens ha cridat l’atenció que la medició de la longitud
  d’una pedra s’ha il·lustrat amb unes imatges poc rigoroses, un nen simplement
  apropa el regle a la pedra i diu que “fa quatre centímetres”, que no s’ajusten
  gaire al que es veu. A banda d’això, em sembla interessant fer notar la
  diferència que hi hauria entre la pregunta “quina mida fa la pedra?” i acceptar
  la resposta tòpica de la llargària màxima a preguntar “quines mides fa la
  pedra?” per provocar la reflexió sobre la complexitat de la realitat que ens
  orienta fer un aprenentatge més competencial.

   

  I, finalment, es mostra
  l’ús de materials manipulatius per comprendre el funcionament dels algorismes
  de càlcul. Concretament, s’utilitza un sistema de representació dels nombres
  associant el valor posicional de les xifres segons diferents colors i es mostra
  la divisió d’un nombre de quatre xifres entre cinc com a repartiment equitatiu.
  Amb aquest material es fa molt comprensible la conversió d’una unitat d’ordre
  superior en deu unitats de l’ordre immediatament inferior, per exemple,
  convertir una centena en deu desenes. Val a dir que l’ús d’aquest material
  prèviament a la presentació dels algorismes de càlcul certament pot ajudar a
  comprendre i a donar sentit a la mecànica dels algorismes de les operacions,
  que sense aquest nivell de comprensió acaben sent una font d’errors molt
  difícils de detectar.

   

  Havent destacat els
  aspectes que m’han semblat més rellevants del que es pot veure en el vídeo,
  també vull compartir la impressió que m’ha causat llegir a l’inici el text “Qui
  diu que les mates són avorrides?” Reconec que aquesta impressió deu ser reflex
  d’una certa deformació professional meva, però darrera d’aquesta pregunta hi he
  vist el

  tòpic social d’aversió a les matemàtiques que és tan difícil d’erradicar i m’ha
  fet pensar en la responsabilitat que tenim els mestres en el seu reforçament
  segurament de forma involuntària.